JAKOŚĆ

Cały czas, Instytut Mechaniki Tools and Prototypes Sp. z o.o. dąży do utrzymania jak najwyższej jakości wykonywanych usług i produktów. Świadczą o tym m.in. zdobyte wyróżnienia, nagrody
i certyfikaty. Między innymi:
  • Systemm zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001
  • System zarządzania środowiskowego według normy PN-EN ISO 14001
  • PN-EN 15085-2 dla spawania pojazdów szynowych i ich części składowych

KLIENCI

Projekty Unijne

Zakup długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej
Projekt polega na zakupie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej od firmy zewnętrznej. Dokument ten stanowić będzie formalną podstawę realizacji działań związanych z lepszym wykorzystaniem posiadanych zasobów przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej oraz efektywniejszym konkurowaniem na rynku krajowych i rynkach zagranicznych. Celem projektu na poziomie rezultatu będzie zakup a następnie wdrożenie opracowanego i zatwierdzonego dokumentu przez Spółkę, który wykorzystywany będzie w jej dalszej działalności. Efektem opracowanej i wdrożonej strategii działań ma być zwiększenie obrotów firmy oraz: - dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym - dostosowanie produktów do wymogów zagranicznych rynków - dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym - otwieranie nowych kanałów biznesowych - działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami Opracowanie takiej strategii pozwoli na skuteczne zaistnienie na rynkach niemieckim, litewskim oraz skuteczniejsze konkurowanie na rynku krajowym . Analizy przeprowadzone w ramach opracowania mają wskazać obszary kluczowe w działalności Wnioskodawcy, pokazać rozwiązania i konkretne działania, jakie Wnioskodawca ma podejmować.
Wartość projektu: 49 938,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 34 510,00 PLN